• Login
 • 0

  Geen producten in je winkelmand.

Marianum – School voor de Ziel

 

Inleiding
De Rooms-Katholieke Kluis van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin in Warfhuizen is de jongste van de Nederlandse kluizenarijen en de enige die op dit moment door een heremiet (pater Hugo Beuker, kluizenaar van het bisdom Groningen-Leeuwarden) wordt bewoond. De kluis is in 2001 gesticht in de kerk van Warfhuizen  (225 inwoners) op het zogenaamde “Hogeland” in het noorden van de provincie Groningen. In de kapel werd in 2003 een levensgroot Spaans processiebeeld van de Moeder van Smarten geplaatst, onder de titel ‘Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin.’ Dat beeld (in de volksmond “de droeve moeder van Warfhuizen) veroorzaakte op onverklaarbare wijze een levendige volksdevotie. Sindsdien is de kapel van de kluis Nederlands noordelijkste Mariabedevaartplaats geworden. De Kluis wordt goed bezocht, ook door Groninger studenten en jongeren in het algemeen. Dagelijks wordt er Eucharistie gevierd en gedurende de dag zingt pater Hugo de traditionele monastieke getijden. Op zondag zit de kerk tijdens de Mis nogal eens vol. In het Noorden valt de bedevaart naar de bedroefde moeder op door het internationale karakter ervan (veel pelgrims komen uit Duitsland en België). Een uniek gebruik in Warfhuizen is het “ruilen van de zakdoek.” Maria draagt er een witte zakdoek om haar tranen mee te drogen. Gelovigen vragen om die zakdoek in ruil voor een nieuwe die ze zelf meebrengen of ter plaatse kopen. Ze schenken Maria’s zakdoek vooral aan zieken, of ook wel aan mensen die voor een moeilijke opdracht (zoals examens) staan.

 

Beleidsplan

Hoofddoel:
Het fysiek en online organiseren en verzorgen van lezingen en cursussen op het gebied van voornamelijk mystieke theologie. De kluizenaar in kwestie (Pater Hugo) is een leerling van de bekende Russisch-Orthodoxe contemplatieve theoloog Gabriël Bunge. Daarnaast heeft hij zich aan de universiteit van Leuven in mystieke antropologie gespecialiseerd. Het blijkt dat er juist naar dat soort kennis – die ook onder geestelijken niet algemeen verspreid is – een zekere honger bestaat bij een publiek dat breder is dan gewoonlijk als het gaat om theologie (waaronder bijvoorbeeld studenten, randkerkelijken en geestelijken van zowel katholieke als niet-katholieke snit). Regelmatig wordt hem verzocht die kennis door te geven. Hij heeft zich daartoe in principe bereid verklaard, maar heeft er de ruimte niet voor en het getijdengebed en dagritme van zijn kluizenaarsleven laten frequent reizen niet toe. Het kleine bedevaartkerkje van Warfhuizen heeft maar ongeveer vijftig zitplaatsen en afgezien daarvan geen nevenruimten. Bedevaartbussen moeten voor al het andere dan de liturgie (ver) uitwijken. Weliswaar is de kluis geen parochie (en wil dat uitdrukkelijk ook niet worden) maar een situatie waarin kerkgangers en Pater Hugo elkaar nauwelijks persoonlijk kunnen ontmoeten is in geen enkele katholieke constructie gewenst. Omwille van al deze factoren is er een project ontwikkeld ter verruiming van de huidige beperkte mogelijkheden en oppervlakte die de Kluis in Warfhuizen kan bieden.

Uitvoering:
 Per oktober 2019 is er gestart met een eerste cursus mystieke antropologie (door Pater Hugo) in de parochiezaal van de Kathedraal St. Jozef te Groningen, die door een vijftigtal studenten werd gevolgd. Na het uitbreken van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 is er een online onderwijsomgeving opgezet, die de geografische reikwijdte van ons studieprogramma belangrijk heeft vergroot. Dat platform is in de zomer van 2022 uitgegroeid tot de website sanctificium.org. Wij verheugen ons in het succes hiervan en hopen het zeker verder te onderhouden en uit te breiden. In 2020/2021 liep er een eerste basiscursus die vanaf het najaar van 2022 werd aangevuld met een vervolgtraject “Zinnen van de Ziel.” Aan dat traject nemen ruim zestig cursisten deel.  

Er is zeer fraai onderwijsmateriaal ontwikkeld dat bestaat uit gefilmde colleges en bijbehorende teksten. Pater Hugo heeft lezingen gegeven en ons initiatief verder bekendheid gegeven door middel van columns, krantenartikelen en verdere publicaties op het gebied van contemplatieve theologie.

In samenwerking met vrijwilligers, met steun van sympathisanten en financiering vanuit fondsen en eventuele overheidssubsidies (leefbaarheid/gebiedsontwikkeling “Nationaal Programma Groningen”) hopen wij ruimte te scheppen voor het ontwikkelen van een theologisch studiecentrum en culturele ontmoetingsplaats.

Financiën

Onze School voor de Ziel is een ongesubsidieerd initiatief en afhankelijk van fondsen, donaties van bedrijven of particulieren, of legaten. Iedere financiële ondersteuning, hoe klein ook, is welkom!

Iedere financiële ondersteuning, hoe klein ook, is welkom! Giften kunnen worden overgemaakt op nummer NL43RABO0343325446 t.n.v. Stichting Marianum School voor de Ziel.

Stichting Marianum, School voor de Ziel heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) (Nr. 8600.79.132)
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Let op: een gift aan een ANBI-instelling  mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. (informatie hierover: www.belastingdienst.nl)

Activiteiten

 • Kerkelijk
  • Koffiedrinken of misschien zelfs wel soep en brood na de Mis.
  • Daarna standaard inloop-catechese, die zo is opgezet dat elke “aflevering” ook afzonderlijk genoten kan worden.
  • Catering bedevaarten.
  • Regelmatig door vrijwilligers bemande devotionaliawinkel (bijv. zaterdag- en zondagmiddag en tijdens bedevaarten).
  • Themadagen over ondergesneeuwde katholieke onderwerpen
   • Liturgie
   • Heiligen
   • Bedevaarten
   • Devoties
   • Kerkelijk jaar
  • Cursus mystieke antropologie , bestaande uit 7 zondagmiddagen
  • Een drastische cursus contemplatieve theologie van stevig maar toegankelijk niveau.
  • Dito kerkgeschiedenis.
  • Dito kerkelijke kunstgeschiedenis.
  • Gregoriaans zingen.

Bestuur

(zie statuten)

Elisabeth Toxopeus, voorzitter

Harry Delemarre, penningmeester/secretaris

Algemene (inhoudelijke) leiding:
Pater Hugo Beuker, heremiet

Raad van Advies

Mgr. Dr. C.F.M. Van den Hout, Bisschop Groningen-Leeuwarden

drs. R.R. Wagenaar, priester

dr. Antoine Bodar, priester

drs. Arjen Jellema, priester

drs. A. Rombouts, lid Eerste Kamer

Bestuursleden en leden Raad van Advies zijn onbetaald, ontvangen geen honorarium of vergoeding

Website:

www.sanctificium.org

Warfhuizen, juli 2019

top
© 2023 Sanctificium - School voor Mystieke Theologie - Powered by Maatos